top of page

Privacy policy

Bij Brownies da Lucy proberen wij je privacy zo goed mogelijk te waarborgen en dat je veilig online kunt winkelen. Ook proberen wij je winkelervaring zo goed mogelijk te maken

 

Om bovenstaande punten te waarborgen hebben wij een aantal maatregelen genomen. Ook verzamelen wij een aantal gegevens van jou om zo de best mogelijke winkelervaring te bieden. Welke dat allemaal zijn kun je hieronder nalezen in onze privacy statement  hieronder ook als PDF kunt downloaden. 

Privacybeleid Brownies da Lucy

https://www.browniesdalucy.nl

 

Over ons privacybeleid

Brownies da Lucy geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor

(het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van

onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan

derden.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Brownies da Lucy. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 02/05/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met

betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Webwinkelsoftware

Wix.com

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Wix.com. Persoonsgegevens die u ten behoeve van

onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Wix.com heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Wix.com is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. De overdracht van gevoelige betalingsgegevens (zoals creditcardnummers) via onze (Wix.com) speciale inkoopformulieren wordt beveiligd via een verbinding met industriestandaard SSL/TLSencryptie,

en Wix.com verkrijgt regelmatig een certificering volgens PCI DSS (Payment Card Industry Data

Security Standards). Daarnaast controleert Wix.com de systemen regelmatig op mogelijke zwakke plekken en aanvallen en zoeken ze regelmatig naar nieuwe methoden en Diensten van derden om de beveiliging van de Diensten en de bescherming van de privacy van u verder te verbeteren. Wix.com maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Wix.com behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

 

Webhosting

Vimexx

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Vimexx en Wix.com. Vimexx en wix.com verwerkt

persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij

metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Vimexx en wix.com heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Vimexx en wix.com is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

Vimexx

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Vimexx. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Vimexx heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

 

Payment processors

Wix Payments (Wix.com)

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Wix Payments (Wix.com). Wix Payments (Wix.com) verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Wix Payments (Wix.com) heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wix Payments (Wix.com) behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader

daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Wix Payments (Wix.com) deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Wix Payments (Wix.com)'s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Wix Payments (Wix.com) bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Beoordelingen

 

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens

te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de

dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

 

Verzenden en logistiek

PostNL (of DHL, DPD)

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL (of DHL, DPD) voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL (of DHL, DPD) delen. PostNL (of DHL, DPD) gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het

uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL (of DHL, DPD) onderaannemers inschakelt, stelt PostNL (of DHL, DPD) uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Facturatie en boekhouden

WeFact en Twinfield

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van WeFact en Twinfield. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. WeFact en Twinfield zijn tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. WeFact en Twinfield gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Als je gebruik maakt van onze diensten en producten verwerken wij de volgende persoonsgegevens van jou:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

- IP-adres

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Ook verwerken wij de gegevens van de ontvangers van Brownies da Lucy zoals jij die opgeeft:

- Bedrijfsnaam

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens ten behoeve van:

- onze dienstverlening,

- u te bereiken over uw bestelling,

- u in de toekomst tenminste eenmalig op de hoogte te brengen over onze producten

- u een account aan te laten maken

- het analyseren van uw gedrag om zo onze website te verbeteren

 

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen, waaronder het verzenden van uw bestellingen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze

dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en

besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Brownies da Lucy op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

 

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Overige gegevens die niet in uw klantprofiel bewaren wij niet langer dan de maximale bewaartermijn. Uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken.  Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Brownies da Lucy. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Brownies da Lucy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens

Brownies da Lucy

Saffierstraat 34

6713TD Ede Nederland

T (061) 909-7824

E info@browniesdalucy.nl

 

Contactpersoon voor privacyzaken

Luciana Rabelo de Araujo

 

Privacystatements van bovengenoemde partijen

 

Wix

https://nl.wix.com/about/privacy

 

PostNL

https://www.postnl.nl/privacy-verklaring/

 

DHL

https://www.dhlparcel.nl/nl/verwerking-persoonsgegevens

 

DPD

https://www.dpd.com/group/en/data-privacy-policy/

 

Vimexx

https://www.vimexx.nl/Privacybeleid-vimex-0.1.pdf

 

WeFact

https://www.wefact.nl/privacy-verklaring/

 

Twinfield

https://taxnl.wolterskluwer.com/algemene-voorwaarden/privacystatement/

bottom of page